Ansyenn Miss VideoMax Sylvie Jean Lavallée lanse kanpay sansibilizasyon ak prevansyon kont andometri


Sylvie Jean Lavallée, ansyen miss VideoMax viktim de andemotrioz ki lakòz li pèdi 8 bebe nan fòs kouch, deside lanse yon kanpay kont maladi sa ki touche anpil fanm e ki anpeche yo fè timoun. Andometrioz se yon maladi jinekoljik kote selil ki nan andomèt la kite matris fanm nan pou li ale nan twonp falòp yo. Selil sa yo kreye kis tou nan ovè fanm ki sibi maladi sa. Sa pwovoke gwo doulè lè fanm yo gen reg epi kreye difikilte pou yo ansant. Selon statistik yo yon fanm sou 10 ki nan laj pou fè timoun ka soufri de maladi sa. Sylvie ki rive sibi operasyon pou soulaje soufrans li epi jwenn posibilite pou tonbe ansent, deside lanse kanpay sa pou sansibilize medam ki nan laj pou fè pitit sou maladi epi enfome yo de metod de prevansyon ki posib. Se nan konteks sa li te oganize samdi ki te 11 Me sou plas Sen Pyè Petionville yon rasanble ak jenn medam ki ap soufri ak maladi sa pou te sansibilize yo. Sylvie te jwenn sipò anpil ansyenn miss VideoMax tankou Shelda Dalger, Ange Bellie Andoue ki te vin sipòte li epi 2 lòt miss ki se Maritza Medjinne Pierre et Cotcheese Pierre ki pa t ka prezan. Syvlie J. Lavallée te ban nou yon ti envyou sou objektif mouvman sa nou envite w li pi ba:

Fanm Fò Ayiti (FFA): Bonjou Sylvie, kisa ki motive w fè yon aktivite konsa?

Sylvie Jean Lavallée (SJL): Premye sa ki pouse m se jenn fi yo, jenn medam yo ki ekri mwen sou rezo sosyal yo nan mesaj pèsonèl pou di mwen yo soufri menm maladi an tou. Sa te vin ban mwen plis fos pou m te ka vin sansibilize yo sou maladi a paske mwen menm mwen diagnostike li an 2016. Se sa ki pouse mwen vreman paske medam yo ban mwen anpil jarèt.

FFA: Ou menm ou soufri de andometrioz, eske w ou ka pale nou de eksperyans ou?

SJL: Lè mwen vin konnen mwen soufri li paske ou pa atann ou yo pral di w soufri yon maladi konsa. Lè yo fin di mwen soufri li, yo di mwen se sa ki pwovoke fòs kouch mwen yo. Le yo vin di sa, mwen di yo eh ben mwen p'ap ka gen timoun? Yo reponn mwen wi m ka gen timoun men jan doktè yo eksplike l la mwen swiv tretman. Tretman se operasyon an mwen sibi an 2016. Yo retire yon seri de kis sou ovè mwen. Se apre operasyon sa yo di mwen ka eseye fè timoun.

FFA: Eske operasyon an ba ou espwa ou ka fè timoun oubyen ou toujou pè eseye apre fòs kouch yo?

SJL: Ah mwen pa pè menm. Mwen espere toujou. Se pou sa mwen rakonte sa nan liv mwen ki ap soti nan liv an Folie 2019 la. Liv mwen an rele : "En t'attendant: mon combat contre l'endométriose." Malgre tout sa yo di mwen kwè epi mwen espere ke mwen ap gen pwochen gwosès mwen.

FFA: Eske ou estime ou pote mesaj espwa pou jenn ki te vin swiv ou jodi a ? Eske ou konte fè swivi aktivite sa?

SJL: Mwen panse mwen pote yon gwo espwa pou yo paske te gen anpil nan yo kite pè pran lapawòl ki rive pale jodi a. Gen anpil nan yo ki diskite ak doktè yo. Yo poze anpil kesyon. Yo di mèsi ou se vwa nou, mèsi pou bèl inisyativ sa ou fè. Kidonk, mwen panse mesaj lan pase epi mwen satisfè li vrèman rive sou yo.

FFA: Kis Swit lan ye jodi a? Ou pale de liv ou ki pral sòti nan liv an foli, se ki sa ki pral vini apre?

SJL: Swit lan se kreye yon asosyasyon pou medam sa yo pou nou ka kontinye sansibilize plis moun toujou. Asosyasyon sa pral yon sipò ant nou menm medam pou di kòman nou sibi maladi sa, kòman nou viv li epi ki eksperyans nou fè, ki tip medikaman nou konn pran. Ant nou menm nou ka bay youn lòt resèt lan. Li pral yon pòt ki louvri pou tout medam ki soufri maladi sa yo kapab konnen antre nou kijan nou soufri maladi an paske li touche chak de fason diferan. Chak moun pa soufri li menm jan epi chak moun pa gen menm tip andometrioz.

FFA: Kiyès ki sipòte w nan aktivite jodi a?

SJL: Ah anpil moun. Premyeman m'ap mete Symbiose 509 devan. Se li menm ki sipòte m nan aktivite sa. Se li menm ki pèmet mwen fè tout toune mediatik yo. M'ap salye Global, Miss Initiative yo, Health Living de Maria Chavez, Ti zè Siksè, Maritza, Happy Place, Plurimed, Angel Agency de Ange Bellie, Kafe Nono, Routsa, Au Petit Soin etc,

FFA: Yon dènye mo?

SJL: Mwen espere doktè yo pral jwenn anpil vizit ak medam yo, pou pa gen plas ankò pou yo refize paske mwen panse objektif lan lanse, li touche medam yo epi yo al fè depistaj lan bonè. Mwen panse li enpotan.

Entèvyon reyalize pa Fanm Fò Ayiti. Tout dwa rezeve....


 THE ARTIFACT MANIFAST: 

 

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

 UPCOMING EVENTS: 

 

10/31/23:  Scandinavian Art Show

 

11/6/23:  Video Art Around The World

 

11/29/23:  Lecture: History of Art

 

12/1/23:  Installations 2023 Indie Film Festival

 FOLLOW THE ARTIFACT: 
  • Facebook B&W
  • Twitter B&W
  • Instagram B&W
 RECENT POSTS: 
 SEARCH BY TAGS: 
Pas encore de mots-clés.